Prota Yazılım Bilişim ve Mühendislik Hizmetleri A.Ş.
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KANUN”) Santral Ses Kaydı Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni, Şirketimiz Prota Yazılım Bilişim ve Mühendislik Hizmetleri A.Ş. (Şirket) tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında, Şirketimiz yetkilileri ile telefon yoluyla iletişime geçen gerçek kişilerden elde edilen kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla tarafınızla paylaşılmaktadır.

A. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Şirketimiz yetkilileri ile yapmış olduğunuz görüşmeler esnasında tarafımızla paylaşacağınız kimlik ve iletişim verileriniz ticari faaliyetlerimizin sürdürülmesi amacıyla Şirketimizin meşru menfaati ve sözleşmenin ifası hukuki sebeplerine dayanarak veri sorumlusu sıfatı ile tarafımızca işlenmektedir.

B. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından aşağıdaki amaçlarla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir:

  1. İletişim amacıyla hitap edilmesi,
  2. Ticari faaliyetlerin sürdürülmesi,
  3. Talep ve Şikayetlerin karşılanması amacıyla iletişimin sağlanması,
  4. Şirketimiz Hizmet Süreçlerinin İyileştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması,
  5. Yasal yükümlülükler, hukuki işlem gerekliliği

C. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLARLA KİMLERE AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel verileriniz; Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Şirketimiz ilgili birimlerince işlenmektedir. Kişisel verileriniz; Mahkeme, Savcılık, Emniyet gibi hukuken yetkili kamu ve kuruluşları tarafından talep edilmesi ve hukuki işlem gerektiren haller istisna olmak üzere üçüncü bir kişi ile bahsi geçen kişisel veriler paylaşılmamaktadır.

D. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI ve HAKLARINI KULLANMA YÖNTEMİ

Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi”, Kanunu’nun 11. maddesinde yer verilen haklarını ve taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslarına ilişkin Tebliğ’e uygun olarak ve/veya Şirketimizin www.protayazilim.com adresinde bulunan Başvuru Formunu doldurmak suretiyle tarafımıza bildirebilecektir.