Prota Yazılım Bilişim ve Mühendislik Hizmetleri A.Ş.
Gerçek Kişi Müşteri / Tüzel Kişi Müşterinin Gerçek Kişi Temsilcisinin Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

1.GİRİŞ

İşbu aydınlatma metni ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) 10. maddesi çerçevesinde, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ilgili kişiler aydınlatılmaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine kişisel verilerinin elde edilmesi sırasında Şirketimizin kimliğini, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceğini, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında sahip olduğu haklarla ilgili aydınlatma yapılmaktadır.

2. VERİ SORUMLUSU

6698 sayılı Kanun uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Prota Yazılım Bilişim Ve Mühendislik Hizmetleri A.Ş. (“Şirket” veya “PROTA”) tarafından işbu Aydınlatma Metninde açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, sizinle olan ilişkimiz kapsamında 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde doğru ve güncel, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; belirli, açık ve meşru amaçlar güderek; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde yurtiçinde işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere www.protayazilim.com internet sitesinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’na ulaşabilirsiniz.

PROTA tarafından gerçek kişi müşterilerin / tüzel kişi müşterinin gerçek kişi temsilcisinin kimlik verisi, iletişim verisi, hukuki işlem verisi, müşteri işlem verisi, pazarlama verisi gibi kişisel verileriniz

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülebilmesi amacıyla,
 • Finansal süreçlerin yürütülebilmesi amacıyla,
 • İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla,
 • Müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi amacıyla,
 • Mal ya da hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,
 • Mal ya da hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,
 • Mal ya da hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla,
 • Şirket ve müşteri güvenliğinin sağlanması amacıyla,
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesinin sağlanması amacıyla işlenebilecektir.

4. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Toplanan kişisel verileriniz; açık rızanıza istinaden veya Kanun’da belirtilen şartlar çerçevesinde yurt içinde işbu Aydınlatma Metnine uygun olarak iş ortaklarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

5. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE BUNLARA İLİŞKİN HUKUKİ SEBEPLER

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından www.protayazilim.com adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen amaçlar, 6698 sayılı Kanun’da belirtilen şartlar ve ilkeler doğrultusunda sözleşmenin kurulması veya ifası ya da Şirketimizin meşru menfaatinin bulunması hukuki sebeplerine dayalı olarak sözlü, fiziki ve/veya elektronik ortamlarda toplanabilmekte ve işlenmektedir.

6. KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Kanun’un 11. maddesi kapsamında kişisel veri sahipleri olarak aşağıdaki tabloda belirtilen haklara sahipsiniz; bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirketimize iletmeniz durumunda Şirket niteliğine göre talebinizi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır (Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır):

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Prota Yazılım Bilişim Ve Mühendislik Hizmetleri A.Ş. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’na www.protayazilim.com/kisisel-verilerin-korunmasi-ve-isleme-politikasi adresinden ve Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’na www.protayazilim.com/kvkk/kvkk-basvuru-formu.docx adresinden ulaşabilirsiniz.